Wczesne wspomaganie rozwoju


Wczesne wspomaganie rozwoju

Wydawać by się mogło, że wczesne wspomaganie rozwoju ukierunkowane jest wyłącznie na małego pacjenta. Nic bardziej mylnego – pomoc jest udzielana zarówno dziecku, jak i jego rodzinie. Opiekunom proponowana jest chociażby psychoedukacja – polega ona m.in. na wyjaśnieniu, skąd się wzięły problemy ich pociechy, a także opowiedzeniu, na czym dokładnie polegają stwierdzone u niej zaburzenia. Rodzinom udzielane jest także wsparcie w zakresie tego, jak mają oni interpretować i reagować na zachowania dziecka, a także pomaga się im w przystosowaniu warunków domowych do potrzeb malucha.

Wczesne wspomaganie rozwoju: jakie są cele tych zajęć?

Podstawowy cel wczesnego wspomagania rozwoju jest oczywisty – zajęcia mają doprowadzić do tego, aby poziom funkcjonowania dziecka był jak najlepszy. Terapia ma za zadanie również i zapobiegać pojawianiu się u malucha kolejnych zaburzeń, np. psychicznych, które mogłyby wystąpić ze względu na istniejącą u pacjenta niepełnosprawność intelektualną czy jakiekolwiek inne zaburzenia rozwojowe. W trakcie wczesnego wspomagania rozwoju dziecko na bieżąco jest poddawane ocenie zespołu specjalistów. Sprawdzają oni, czy zajęcia wpływają na malucha zgodnie z założeniami, w razie potrzeby dokonywane są modyfikacje wcześniej opracowanego planu. Stale planowane są także kolejne działania – wszystko to ma na celu jak największe usprawnienie funkcjonowania małego pacjenta. Wczesne wspomaganie rozwoju może przynieść niebagatelnego stopnia efekty – nierzadko specjalistom udaje się doprowadzić do tego, że istniejące u malucha deficyty uda się skutecznie skompensować. Sama jednak już nazwa zajęć sugeruje, że powinny one być wdrażane u potrzebujących ich dzieci szybko – dlatego właśnie, kiedy rodzice tylko wysuną choćby cień podejrzenia, że rozwój dziecka może przebiegać nieprawidłowo, powinni oni niezwłocznie skonsultować się ze specjalistami.

Co to jest WWRD ?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to bezpłatne zajęcia edukacyjno-rehabilitacyjne. Program dotyczy dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania. Realizowany jest od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu rozpoczęcia nauki w szkole. Zajęcia realizowane są przez zespół specjalistów, mających przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym (m.in. wady narządów ruchu, opóźniony rozwój intelektualny, autyzm, wady wymowy, choroby przewlekłe i genetyczne zaburzające rozwój).

W skład naszego zespołu wchodzą:

 • psycholog dziecięcy
 • terapeuta pedagogiczny
 • terapeuta integracji sensorycznej
 • oligofrenopedagog, tyflopedagog
 • logopeda
 • fizjoterapeuta

W ramach programu realizujemy:

 • terapię psychologiczną
 • terapię logopedyczną
 • terapię integracji sensorycznej
 • terapię pedagogiczną
 • rehabilitację metodą Bobath i Vojta
 • Zajęcia prowadzone są w dogodnych lokalizacjach, a ich przebieg jest ustalany indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.

Jak skorzystać z pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej?

Aby skorzystać z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, rodzic powinien:
1. Udać się do poradni psychologiczno-pedagogicznej właściwej dla miejsca zamieszkania, pobrać komplet dokumentów i zarejestrować dziecko na badanie psychologiczne.
2. Wypełnić wniosek o wydanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju.
3. Poprosić lekarza specjalistę o wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka i rodzaju dysfunkcji. 4. Poprosić nauczyciela w przedszkolu lub zerówce szkolnej o pisemną opinię o dziecku.
5. Powyższe dokumenty (wniosek rodzica, zaświadczenie lekarskie, wynik badania psychologicznego, opinię nauczyciela) złożyć na Zespół Orzekający rejonowej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
6. Jeśli decyzja zespołu orzekającego będzie pozytywna, opinię o potrzebie wczesnego wspomagania należy dostarczyć do naszej placówki.
7. Podczas pierwszego spotkania z rodzicem i dzieckiem, zespół wspólnie ocenia potrzeby dziecka, wyznacza rodzaj zajęć oraz ich ilość w miesiącu.