Nasza kadra

Paulina Leroch - Plecińska - dyrektor poradni

Ukończyłam studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Posiadam dodatkowo uprawnienia audytora wewnętrznego w przedsiębiorstwie i administracji. Cała moja kariera zawodowa związana jest z nauczaniem oraz pomocą dzieciom i młodzieży, szczególnie trudnej.

Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu resocjalizacji i socjoterapii, przez 10 lat byłam również rodzinnym kuratorem społecznym.

Pracując z młodzieżą jako nauczyciel w różnych typach szkół, doskonaliłam dodatkowo uprawnienia językowe, co stwarza szanse na otwartą komunikację z sąsiadami zagranicznymi. Ostatnie 10 lat mojej pracy to przede wszystkim pomoc terapeutyczna dla najmłodszych jako pedagog specjalny (oligofrenopedagog), ale także jako wychowawca przedszkolny i nauczyciel języka niemieckiego.

W rozwoju kariery zawodowej pomogło mi również ukończenie podyplomowych studiów w zakresie zarządzania oświatą i jako dyrektor niepublicznej placówki jaką jest poradnia. Doskonale wiem, jak dużo pracy należy włożyć w realizację zajęć terapeutycznych, a także w organizację całego systemu administracyjnego. Dodatkowo ukończyłam specjalizację z logopedii i tyflopedagogiki, co stwarza mi możliwość na poszerzenie mojej oferty pomocy dzieciom i młodzieży w tym zakresie.

Zajmuję się także prowadzeniem treningu EEG Biofeedback. Obecnie doskonalę się w zakresie terapii integracji sensorycznej, co zawsze było dla mnie fascynującym rodzajem oddziaływania na reakcje płynące z ciała i mózgu, sprzyjające poprawie funkcjonowania i poprawie komfortu życia dzieci.

Moją pasją jest nauczanie ale także rozwój osobisty poprzez dokształcanie siebie w różnych dziedzinach pedagogiki, przede wszystkim w zakresie rozwoju mowy i różnych dysfunkcjach z tym związanych np. stosowaniem terapii alternatywnych pobudzających uruchamianie aparatu mowy.

W życiu, podpatrując Janusza Korczaka, pozwalam dzieciom na wszystko, do czego zostały stworzone... na wolność, dobroć i szacunek... dając im w zamian siebie i moje umiejętności.

Wioletta Pawluk
 • psycholog o specjalności klinicznej (diagnostyka, konsultacje, wspieranie, terapia)
 • oligofrenopedagog
 • diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej

Ukończyła studia psychologiczne (specjalność: psychologia kliniczna) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, następnie studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu w zakresie psychologii transportu z elementami psychodiagnostyki.

Jest w trakcie kursu terapii poznawczo - behawioralnej dla dzieci i młodzieży w Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej w Warszawie o/Katowice.

Specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą. Jej doświadczenia obejmują przede wszystkim diagnostykę psychologiczną i pedagogiczną, a także pracę terapeutyczną i poradnictwo psychologiczne dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży. Ukończyła szereg kursów i szkoleń dotyczących pracy z dziećmi i młodzieżą, terapii i diagnostyki m.in. Monachijską Funkcjonalną Diagnostykę Rozwojową (MFDR), szkolenie z zakresu Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP), szkolenie kwalifikacyjne Neuropsychologicznej Diagnozy Dziecka (NDD), Test Sortowania Kart (SKD), Uprawnienia diagnostyczne dotyczące: Skali Inteligencji Stanford-Binet 5, Baterii diagnostyki funkcji poznawczych PU1, Baterii Diagnozy Dysleksji Rozwojowej, Dyskalkulii. Ukończyła Kurs Terapii Integracji Sensoryczne II stopnia - po ukończeniu dwustopniowego szkolenia i zdaniu egzaminu uzyskała uprawnienia do diagnozowania zaburzeń z zakresu integracji sensorycznej oraz planowania i prowadzenia terapii. Ukończyła kurs Profesjonalnej Diagnozy i Terapii Mutyzmu, kurs doskonalący „Zaburzenia psychologiczne i zaburzenia zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną” w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Terapię psychologiczno-pedagogiczną, Opiniowanie psychologiczno-pedagogiczne, szkolenie personelu medycznego z zakresu psychoonkologii, szkolenie „Jak pracować z dzieckiem z autyzmem”, szkolenie „Jak pracować z dziećmi krzywdzonymi”, Kurs – Ruch rozwijający wg Weroniki Sherborne. Ukończyła opracowane przez Instytut Neurofizjologii i Psychologii POLSKA INPP szkolenie pt. „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce - pogram szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard”.

Ponadto na Uniwersytecie Zielonogórskim w Zielonej Górze ukończyła studia magisterskie na kierunku Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym, następnie ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi na kierunkach: Edukacja wczesnoszkolna (nauczanie zintegrowane z wychowaniem przedszkolnym) oraz Edukacja specjalna (oligofrenopedagogika) z pedagogiką wspierającą. Ukończyła Specjalizację z Zakresu Organizacji Pomocy Społecznej w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie, Wydziale Nauk Społeczno- Pedagogicznych w Katowicach. Na co dzień pracuje pomagając ludziom potrzebującym, będącym w trudnych sytuacjach życiowych i kryzysie. Ukończyła szereg szkoleń z zakresu przemocy w rodzinie i uzależnień. Ukończyła szkolenie z zakresu "Mediacje", kurs kwalifikacyjny dla mediatorów.

Agnieszka Dymarska

Psycholożka, terapeutka, trenerka z ponad 27 letnim stażem pracy. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz szereg szkoleń i kursów kwalifikacyjnych, m.in. kurs Terapii Pedagogicznej, kurs Trenerów I i II stopnia, kurs terapii Biofeedback, kursy z zakresu terapii dzieci i młodzieży zrealizowane w Centrum Terapii Krótkoterminowej w Krakowie (terapia dzieci z niepełnowartościowym układem nerwowym, terapia dzieci moczących się i ich rodzin, terapia dzieci z zaburzeniami lękowymi), posiada kwalifikacje do prowadzenia Treningów Umiejętności Społecznych (TUS), Treningów Kontroli Złości, Treningów Funkcji Poznawczych, Terapii Ręki. Ponadto ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Oświatą, Przygotowania Pedagogicznego a obecnie jest w trakcie studiów z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka i Rodziny. Od ponad roku prowadzi własny gabinet.

Jej doświadczenie zawodowe było i jest związane głównie z diagnozą i terapią dzieci i młodzieży, pracą z rodziną oraz kadrą pedagogiczną. Przez wiele lat była związana z publiczną Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczna, przede wszystkim jako psycholog ale też przez jedną kadencję zarządzała placówką. Od 20-u lat pracuje w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi, pracowała również w szkołach różnego typu, szpitalu psychiatrycznym na oddziale dziecięcym. Szkoliła kadrę pedagogiczną, prowadziła wykłady dla studentów TWP w Zgorzelcu, współpracowała z sądem i policją w charakterze biegłego, mediami lokalnymi i krajowymi (artykuły do prasy, cykliczne audycje radiowe, wywiady telewizyjne). Jak mówi o sobie: „Lubię sprawdzać się w różnych obszarach, tworzyć, doskonalić swój warsztat. Zawód psychologa, to nie tylko ogromna odpowiedzialność ale też pewnego rodzaju misja, a to wymaga nieustannej pracy, nie tylko nad kompetencjami ale również osobistym rozwojem”.

Prywatnie, jest spełnioną żoną i mamą trójki dzieci, relaksuje się obcując ze sztuką i tworząc, lubi wędrować i doświadczać nowych smaków.

Anna Włoszczyk

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii – kierunek prawo. Posiadam doświadczenie w rozwiązywaniu konfliktów interpersonalnych oraz w pracy z osobami dotkniętymi zjawiskiem przemocy w rodzinie.

Jestem dyplomowanym mediatorem ( ukończyłam studia podyplomowe Zawód Mediator na Uniwersytecie Wrocławskim Wydział Nauk Społecznych), wpisanym na listę stałych mediatorów oraz mediatorów w sprawach nieletnich przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze. Ponadto jestem wpisana do wykazu osób uprawnionych do przeprowadzenia mediacji w sprawach karnych prowadzonego przez Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.

Prowadzę mediacje ze skierowania z Sądu oraz mediacje umowne (pozasądowe).

Małgorzata Fabiszewska – Chudek

Logopeda z 21 stażem. Ukończyłam Podyplomowe studia logopedyczne w DSWE TWP we Wrocławiu. W swojej pracy spotykam się z dziećmi w różnym wieku, z różnorodnymi problemami a co za tym idzie z ich różnymi potrzebami i możliwościami. Dlatego też chcąc zgłębić wiedzę i wzbogacić doświadczenie zawodowe ukończyłam studia podyplomowe o kierunku neurologopedia kliniczna na Uniwersytecie Wrocławskim. Logopedia jest wymagającą i interdyscyplinarną dziedziną, dlatego też brałam udział w licznych kursach i szkoleniach, podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe i zdobywając nowe doświadczenia. Wszystko po to, aby jak najrzetelniej pomóc dzieciom z trudnościami rozwojowymi. Ukończone formy doskonalenia zawodowego umożliwiają mi holistyczne podejścia do każdego pacjenta:

 • MNRI Integracja Odruchów Ustno – Twarzowych według S. Masgutovej.
 • MNRI® Terapia Neurotaktylna według S. Masgutovej.
 • Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych.
 • Ćwiczenia funkcji wzrokowych i słuchowych - rozwojowe programowanie terapii.
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją).
 • Zaburzenia przetwarzania słuchowego APD.
 • Mutyzm wybiórczy - skuteczne metody wspierania dziecka z mutyzmem wybiórczym w poradni, przedszkolu, szkole i w domu.
 • Afazja - dzieci. Niedokształcenie mowy o typie afazji u dzieci. Diagnoza i terapia.
 • Lateralizacja – istota procesu, diagnoza i strategie terapeutyczne.

Posiadam uprawnienia do prowadzenia diagnozy testem KOLD (to test służący do oceny najważniejszych obszarów mowy dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia). Moje doświadczenie zawodowe od początku było związane z diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami mowy. Podczas wieloletniej pracy w przedszkolu i w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zajmowałam się diagnozą różnorodnych zaburzeń mowy, terapią i profilaktyką logopedyczną. Podczas terapii logopedycznej wykorzystuję metody: Kinezjologii Edukacyjnej według P. Dennisona, Weroniki Sherborne, symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania, programowania funkcji słuchowych i wzrokowych, usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu. Do każdego przypadku podchodzę indywidualnie. Pracując z dziećmi dobieram odpowiednie metody pracy. Nigdy nie dostosowuję dziecka do znanych metod pracy.

Zgromadzone doświadczenie zawodowe i zdobyta wiedza pozwoliły mi na przygotowanie autorskich szkoleń dla rodziców i nauczycieli, między innymi z zakresu mutyzmu wybiórczego, stymulowania rozwoju mowy dzieci, wychowania słuchowego czy zajęć ogólnorozwojowych „Od przedszkolaka do pierwszaka”. Bardzo cenię sobie aktywną współpracę z rodzicami. Współpracujący rodzic to mój partner w terapii dziecka. Stawiam także na rozwój osobisty, dlatego też ukończyłam kurs Trenerski I stopnia oraz szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej i asertywności. W swojej pracy kieruję się nie tylko rzetelną wiedzą, bogatym doświadczeniem ale także sercem i pasją.

Kornelia Zienkiewicz

Jestem absolwentką jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku psychologia ze specjalnością psychologia kliniczna i zdrowia. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu konsultacji psychologicznych zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Prowadzę warsztaty psychologiczne dotyczące radzenia sobie ze stresem, emocjami, a także Trening Umiejętności Społecznych (TUS), gdzie pracuję z dziećmi m.in. nad komunikacją i relacjami. Poza poradnią jestem zatrudniona w przedszkolach oraz fundacji pomocy psychologicznej.

Ważny jest dla mnie nieustanny rozwój zawodowy, dlatego stale podnoszę swoje kwalifikacje. Uczestniczyłam w warsztatach dotyczących diagnozy autyzmu, ADHD i zaburzeń rozwojowych, a także przemocy, wykluczenia, interwencji kryzysowej, współpracy z rodzicami, czy pracy nad lękiem. Swoją wiedzę poszerzam również prowadząc badania naukowe i śledząc najnowsze publikacje. W tym roku rozpoczęłam studia podyplomowe z Przygotowania Pedagogicznego dla Psychologów.

Staram się tworzyć przestrzeń, w której każdy może poczuć się bezpiecznie, doświadczyć wsparcia i zrozumienia. Nadrzędną wartością dla mnie jako psycholożki jest dobro pacjenta, podniesienie jego jakości życia.

Mirosława Norman

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych, uzyskując tytuł magistra pedagogiki. Ponadto ukończyłam studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą, kurs kwalifikacyjny terapii pedagogicznej oraz wiele kursów doskonalących i warsztatów.

Moja kariera zawodowa to praca z dziećmi: najpierw jako nauczyciel nauczania zintegrowanego w klasach I-III (25 lat przy tzw.”tablicy”), później jako pedagog w poradni psychologiczno- pedagogicznej (15 lat). Przez te wszystkie lata prowadziłam zajęcia terapii pedagogicznej z uczniami mającymi trudności w nauce czytania i pisania. Pracując w poradni prowadziłam diagnozę dzieci w wieku 6-13 lat. Istotne były tutaj badania dojrzałości szkolnej dzieci 6-7letnich oraz badania ryzyka dysleksji. Mając za sobą ponad 40 lat pracy w szkolnictwie pozostaje mi tylko zachęcić Rodziców do skorzystania z oferty tutejszej Poradni.

Jeśli nie masz pewności, czy Twoje dziecko jest dojrzałe do podjęcia obowiązków pierwszoklasisty- przyjdź i poproś o diagnozę. Jeśli zauważysz, że Twoje dziecko ma trudności w czytaniu i pisaniu - również zachęcam do wstępnej diagnozy- szczególnie uczniów klas drugich i trzecich. Wczesne rozpoznanie ryzyka dysleksji pozwoli na podjęcie działań wspierających/terapeutycznych, usprawniających - stwierdzone podczas wstępnych badań – zaburzone funkcje.

Mariola Leonowicz

Posiadam 21-letnie doświadczenie w pracy psychologa, od 12 lat specjalizuję się w diagnozie psychologicznej dzieci i młodzieży.

Obszary diagnozy:
 • możliwości intelektualne, określanie ilorazu inteligencji,
 • przyczyny niepowodzeń szkolnych,
 • specyficzne trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia),
 • specyficzne trudności w nauce matematyki (dyskalkulia),
 • problemy emocjonalne (lęk, depresja),
 • wstępna diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu.
Karolina Przesmycka

Jestem absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie w 2021 roku zdobyłam licencjat z pedagogiki opiekuńczej z terapią. W kolejnych latach kontynuowałam studia pedagogiczne i w 2023 roku obroniłam tytuł magistra terapii pedagogicznej na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW we Wrocławiu. W dalszym ciągu chętnie rozwijam się w kierunku pedagogiki i pracy z dziećmi dzięki zajęciom w Poradni, uczestniczę w dodatkowych kursach, które pozwalają mi doskonalić się osobiście i zawodowo, aby pomoc którą niosę dzieciom byla staranna i przynosiła jak najlepszą efektywność.

Terapia pedagogiczna jest oddziaływaniem nastawionym na pomoc i korygowanie brakow ucznia oraz jego wszechstronny rozwój - dla mnie oznacza to również szczere okazywanie wsparcia, zrozumienia, motywacji i wiary w powodzenie terapii oraz wydobycie mocnych stron dziecka, które są fundamentem jego dalszej pracy z terapeutą pedagogicznym.

W terapii pedagogicznej najważniejsze jest dla mnie dziecko, jego komfort na zajęciach i indywidualne podejście do każdego z nich. Chętnie i pewnie wspieram kreatywność i mocne strony dziecka, dążę do rozwijania jego zdolności oraz pomagam w pokonywaniu i zwalczaniu trudności.

Sandra Meuś

Osobiste doświadczenia i początek rodzicielstwa pchnął mnie w kierunku wsparcia okołoporodowego. Psychologia ciąży, porodu i połogu była dla mnie szalenie ważna. Ukończyłam Studium dla Doul, które dało mi możliwość wsparcia rodzin w czasie oczekiwania na Maluszka a także w trakcie przyjścia na świat. Kończąc liczne kursy trenerskie zdobyłam wiedzę i umiejętności pozwalające mi towarzyszyć Rodzicom i Maluszkom również na starcie - chociażby poprzez masaż Shantala czy chustonoszenie. Spotykając się z rodziną, w której pojawił się Mały Człowiek często spotykałam się również ze starszym rodzeństwem. Reakcje dzieci na brata/siostrę, reakcja Rodziców na nową sytuację pchnęły mnie w kierunku psychologii.

W trakcie studiów psychologicznych na nowo obudziła się do mnie pasja do pracy z dziećmi. Kreatywne spędzenie z nimi czasu, dawanie im swobody, zrozumienia, wsparcia to moja osobista misja. Równie ważne jest dla mnie rozumienie zmian zachodzących w tych Małych ludziach, rozumienie ich optyki na świat. Na co dzień chcę pomagać im rozróżniać i rozumieć emocje, radzić sobie z nimi, radzić sobie w trudnych sytuacjach, odnajdywać się w sytuacjach społecznych. A przede wszystkim chcę dać im czas, siebie po to, by mogły mówić, czuły się słuchane, doceniane i ważne.