Integracja sensoryczna


Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna jest procesem, który organizuje informacje płynące do mózgu z różnych zmysłów: wzroku, słuchu, węchu, dotyku, równowagi. To właśnie dzięki temu procesowi nasze napięcie mięśniowe jest prawidłowe, potrafimy skoordynować ruchy, nauczyć się nowych dyscyplin sportowych, a będąc w głośnym miejscu skupić się na przykład na pisaniu, a nie zatykaniu uszu, by odciąć się od hałasu.

U dziecka wszystkie zmysły kształtują się w już okresie płodowym. Ilość odbieranych wrażeń zmysłowych wzrasta gwałtownie wraz z chwilą narodzenia, a rozwój procesów integracji sensorycznej najintensywniej przebiega u dziecka w wieku przedszkolnym. Dzieci z zaburzeniami tych procesów mogą mieć na przykład problemy z uczeniem się, relacjami z rówieśnikami, wykonywaniem precyzyjnych ruchów, czy utrzymaniem równowagi.

Terapia integracji sensorycznej (SI) ma na celu nauczenie dziecka adekwatnego reagowania na bodźce dopływające do niego zarówno ze świata zewnętrznego jak i z ciała. Dzięki odpowiednio dobranym ćwiczeniom dziecko może poprawić sprawność motoryczną, koordynację ruchów, uwagę i koncentrację czy samoświadomość, a także funkcjonowanie społeczne i emocjonalne.

Jakie objawy mogą świadczyć o występowaniu zaburzeń w zakresie integracji sensorycznej?

 • Dziecko unika zabaw na zjeżdżalniach, huśtawkach, drabinkach itp.,
 • cierpi na chorobę lokomocyjną,
 • nie lubi gier i zabaw sportowych, ma kłopoty ze złapaniem piłki,
 • jest niezgrabne ruchowo, myli strony prawo-lewo,
 • ma opóźniony rozwój mowy, obniżoną percepcję słuchową i wzrokową,
 • jest nadwrażliwe na pewne dźwięki,
 • ma trudności w nauce czytania i pisania,
 • jest nadpobudliwe ruchowo,
 • ma trudności z koncentracją, z trudem zapamiętuje,
 • negatywnie reaguje na bodźce dotykowe – nie lubi chodzić boso, nie lubi mycia włosów, czesania, podczas mycia zębów pojawia się odruch wymiotny.

Jeśli zauważysz u swojego dziecka powyższe objawy, są one wskazaniem do konsultacji z terapeutą SI.

W Naszej Poradni oferujemy diagnozę SI:

Diagnoza procesów Integracji Sensorycznej przebiega podczas kilku spotkań i oparta jest o profesjonalne testy. Wykwalifikowany terapeuta dokładnie analizuje informacje uzyskane od rodziców dziecka oraz przeprowadza próby z dzieckiem. Na bazie zdobytych informacji pisze diagnozę i zalecenia.

Diagnoza Integracji Sensorycznej składa się z kilku części:

 • Wywiad z rodzicami – terapeuta zadaje rodzicom szereg pytań dotyczących przebiegu ciąży, porodu, rozwoju dziecka w niemowlęctwie, przebytych chorób, problemów zdrowotnych dziecka.
 • Kwestionariusze – rodzice są proszenie o wypełnienie szczegółowych kwestionariuszy, które pozwalają uzupełnić wyniki diagnozy. Pamiętajmy, że to rodzic najlepiej zna swoje dziecko i jest jego najlepszym obserwatorem.
 • Próby kliniczne – terapeuta prosi dziecko o wykonanie kilku prób, które maja za zadanie stwierdzić, czy u dziecka występują przetrwałe odruchy, jak wygląda jego napięcie mięśniowe, równowaga, praca oczu, koordynacja.
 • Testy – dziecko powyżej 4 roku życia wykonuje testy, które maja pomóc określić jego koordynację, czucie ciała, dokładne czucie i pracę rąk. Testy są standaryzowane na warunki polskie (standaryzacji dokonał Pan Zbigniew Przyrowski) i pozwalają na dość dokładne porównanie umiejętności dziecka w stosunku do jego grupy wiekowej.
 • Podsumowanie diagnozy – rozmowa z rodzicami na temat wyników diagnozy i wniosków z nich płynących. Poszczególne wyniki są wyjaśniane i omawiane. Rodzice otrzymują również diagnozę na piśmie. Zawiera ona: dane z wywiadu, dane z kwestionariuszy, wyniki prób klinicznych, wyniki testów, wnioski, program terapii.

Diagnoza składa się z trzech spotkań. Dwa z nich, po około 45-60 minut każde służą przeprowadzeniu wywiadu, testów klinicznych i obserwacji. Po opracowaniu na ich odstawie diagnozy, podczas trzeciego spotkania (ok. 45 min.) terapeuta SI przedstawia rodzicom opracowany, indywidualny program terapii dla ich dziecka. Diagnoza i zalecenia terapeutyczne zostają szczegółowo omówione i przedstawione rodzicom w przystępny i komunikatywny sposób. Jest to również czas, w którym nasz terapeuta odpowiada na wszelkie Państwa pytania związane z diagnozą i ewentualną dalszą terapią Państwa dziecka.

W Naszej Poradni oferujemy terapię SI:

Terapia SI polega na zachęcaniu i kierowaniu dziecka przez wykwalifikowanego terapeutę do wykonywania aktywności, które mają za zadanie wyzwalać i prowokować do odpowiednich reakcji na bodźce sensoryczne. Każde zajęcia są zaplanowane i indywidualnie dopasowane do każdego dziecka. Dostarczają odpowiednich stymulacji: przedsionkowej, proprioceptywnej, dotykowej. Stopień trudności wykonywanych ćwiczeń wzrasta - wymaga się od dziecka coraz bardziej zorganizowanych i zaawansowanych reakcji. Terapia opiera się na ukierunkowanej zabawie.

Podczas specjalnie dobranych zabaw ruchowych dziecko w sposób naturalny będzie wyrównywało deficyty w obrębie poszczególnych narządów zmysłów. Postęp najpierw ujawni się w sferze sprawności fizycznej dziecka, następnie w jego funkcjonowaniu emocjonalnym, poprawie ulegną funkcje wzrokowe, słuchowe i mowa czynna.

Kluczowe w terapii Integracji Sensorycznej jest nie wyuczanie zachowań. W tym celu ćwiczenia wykonywane przez dziecko dobiera się tak, żeby za każdym razem czymś się różniły. Zadania stawia się na granicy możliwości dziecka, jednak tak, żeby z wysiłkiem było w stanie je wykonać. W ten sposób dziecko poprawia nie tylko swoje funkcjonowanie fizyczne, ale staje się bardziej pewne swoich umiejętności, zyskuje poczucie własnej wartości i sprawstwa.

Terapia odbywa się na specjalnie wyposażonej sali terapeutycznej. Najważniejszą jej częścią jest sprzęt podwieszany. Służy on do stymulowania układu przedsionkowego i proprioceptywnego, czyli podstawowych układów sensorycznych. Dla powodzenia terapii bardzo ważny jest dobry kontakt dziecka z terapeutą. Najlepsze efekty osiąga się, kiedy terapia jest w formie zabawy. Ważne jest również żeby terapeuta, bazując na swoim doświadczeniu, dostosowywał trudność zadań do poziomu dziecka i jego samopoczucia.

Aby terapia była w pełni efektywna, dziecko powinno uczestniczyć w zajęciach regularnie, co najmniej raz w tygodniu.